/
2020-04-08 16:43:24 |

System gospodarki odpadami

Deklaracja druk do pobrania

INFORMACJA
dotycząca zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Błażowa
 
Podstawa prawna: Rozdział 2 art. 3, ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Urząd Miejski w Błażowej informuje, że:
a) przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z Gminy Błażowa” w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wygrała Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. siedzibą: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35,
b) miejsce zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli z terenu gminy: komunalnych zmieszanych - Firma P.H.P.U. Zagroda sp. Z o.o. Strzyżów, odpadów zielonych PUK „Empol” Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych kompostownia frakcji podsitowej Młyny 24, 37-750 Radymno,
c) poziom recyklingu: przez gminę:39,4% - dla frakcji odpadów komunalnych: papieru metali tworzyw sztucznych i szkła; 100% - dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 2,4% - dla odpadów ulegajacych biodegradacji, przez podmioty inne nie działające na podstawie umowy – nie dotyczy,
d) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Błażowa prowadzi - Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. siedzibą: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35, adres punktu: Błażowa, ul. Myśliwska 9, godziny przyjmowania odpadów: w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt) w godzinach od 8:00 do 20:00,
e) podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. siedziba: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35, adres: Błażowa, ul. Myśliwska 9.
 
Błażowa, czerwiec 2016
 

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. wprowadzone zostały zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez mieszkańców gminy


Szanowni Państwo!
Od 1 lipca 2013 r. na terenie całego kraju obowiązuje nowy system gospodarki odpadami /podstawa prawna - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 z późniejszymi zmianami)/.

Polega on na tym, że każdy właściciel nieruchomości będzie uiszczał w określonym terminie (na podstawie złożonej deklaracji) opłatę w zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W gminie Błażowa, każda nieruchomość zamieszkała - po złożeniu stosownej deklaracji przez jej właściciela, będzie obowiązana do wyposażenia przez właściciela w odpowiednią ilość worków /pojemników/ na odpady.

Na worki i pojemniki dostarczone zostaną numery identyfikacyjne, które należy nakleić w miejscu widocznym, przed jego wystawieniem do odbioru. 

Odbierane będą tylko worki z identyfikatorem!

Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Gminą, a firmą odbierającą odpady.

Druki deklaracji będą dostarczane właścicielom nieruchomości zamieszkałych. Będą one również do odebrania w Urzędzie Miejskim w Błażowej oraz do pobrania na stronie internetowej http://www.blazowa.com.pl

 

ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZKOWE!

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jej otrzymania w Urzędzie Miejskim w Błażowej

lub wysłać pocztą na adres urzędu: 36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła II 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 2301733 lub 17 2301734.

Na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji zostanie nałożona opłata, w drodze decyzji.

Każdy, kto będzie segregował odpady, zapłaci mniej!

Wysokość opłaty zależeć będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od sposobu postępowania z odpadami (określonym w deklaracji):

1) 17,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady będą gromadzone i oddawane jako zmieszane (niesegregowane),

2) 11,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady będą segregowane.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (np. punkty handlowe, lokale gastronomiczne, punkty świadczące usługi hotelarskie, itp.) odpady będą odbierane w oparciu o podpisaną umowę z podmiotem odbierającym. Wysokość opłaty będzie zależała od pojemności i ilości pojemników lub worków oraz sposobu postępowania z odpadami:

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy uiszczać kwartalnie, bez wezwania w terminach:

/uchwała Rady Miejskiej w Błażowej z 15 lipca 2016r./.

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
3) za III kwartał do 31 lipca danego roku,
4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

Właścicieli nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą w kasie Urzędu Miejskiego w Błażowej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Błażowa

Selektywna zbiórka odpadów polega na segregacji odpadów komunalnych do pojemników lub worków.

 

Na worku będzie umieszczona informacja, co można do niego wrzucać.

Należy przestrzegać właściwej segregacji, ponieważ będzie ona podlegała kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, odpady będą traktowane jako zmieszane i zostanie nałożona na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji, zwiększona opłata.

W ramach opłaty będzie również możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz chemikaliów. Odpady te będą zbierane, tak jak dotychczas, w wyznaczonych punktach, 1 raz w roku. Termin ich odbioru zostanie podany do publicznej wiadomości w harmonogramie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ponadto nieodpłatnie można oddawać następujące rodzaje odpadów:
 
- przeterminowane leki będą - jak dotychczas, do ustawionych pojemników w aptekach,

- zużyte baterie - można wrzucać do pojemników ustawionych w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Miejskim,
 
- świetlówki i żarówki energooszczędne – można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
- zużyte akumulatory - można oddać zbierającemu tego typu odpady lub zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów.

- odpady budowlane i rozbiórkowe, odbierane w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami mogą pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, przez właściciela nieruchomości.

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.