/
2019-02-22 12:51:00 |

Karta Dużej rodziny

 
CZYM JEST PROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY ?

Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej:
  
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Karta jest przyznawana bezpłatnie, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny przysługuje:
 1. Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18 r.ż.
 • w wieku do 25 r.ż. w przypadku gdy dziecko uczy się
- w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
- w szkole wyższej – do końca roku akademickiego- w którym jest planowane ukończenie  nauki - zgodnie ze złożonym oświadczeniem,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia, 
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczana w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowe ukończenie nauki w szkole w danej placówce.
 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony.
 
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?
 
Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Błażowej ul. Plac Jana Pawła II 1 pok. nr 6 lub
 
Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia
 
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 1. W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

KARTA DUŻEJ RODZINY – WERSJA ELEKTRONICZNA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2449), OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O NOWĄ FORMĘ KARTY DUŻEJ RODZINY – ELEKTRONICZNĄ.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi być złączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Chcąc otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, należy:
 
 1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,

W przypadku chęci korzystania z Karty w formie elektronicznej należy złożyć wniosek KDR 4-1 i OŚWIADCZENIE OGRANICZENIE WŁADZY (zaznaczając rodzaj karty: elektroniczna) oraz załącznik ZKDR_04-1 dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna.
W załączniku należy podać numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu,z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

W załączniku ZKDR_04-1 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny, (jeżeli w załącznikach ZKDR_04-1 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.
 
 1. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
 2. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
 3. następnie należy spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica (zgodnie z oświadczeniem w ZKDR_04-1).

JAK WYGLĄDA KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Na karcie znajdziesz następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.

 


Karta ma wymiary 54 × 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille`a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.


WAŻNE:

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty Dużej Rodziny.
 
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40zł na rachunek BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁAŻOWEJ nr  90 9158 0001 2001 0000 0257 0001

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

2. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR-04.

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej -ZKDR 03.

4. Oświadczenie w pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka-ZKDR-2.

5. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej - ZKDR-01.

Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny ze zm. (Dz.U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).

2. Obwieszczenie  MRPiPS z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu KDR oraz wysokości kosztów gminy.

3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia KDR.

4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 lipca 2017 r.

Więcej informacji uzyskasz pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/


  

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.