/
2022-01-22 05:40:33 |

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
U c h w a ł a Nr: IV/16/2011
Rady Miejskiej w B ł a ż o w e j
 z dnia: 27.01.2011r.
 
w sprawie: Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
      
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr: 142, poz. 1591
z późń. zm./, art.403 ust.5 ustawy z dnia : 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr: 25, poz.150, z późń. zm./
Rada Miejska w Błażowej
      
u c h w a l a
Regulamin dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
 
                                                        
§ 1
 Regulamin określa zasady dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków budowanych  na terenie  Gminy Błażowa ze środków  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w formie dotacji celowej
                                                 
§  2
 Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu  wydatków poniesionych przez wnioskodawcę  na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków                        

§  3
1. Dofinansowanie udzielane jest posiadaczom  nieruchomości tj: właścicielom, współwłaścicielom , użytkownikom wieczystym; wytwarzającym ścieki bytowo -  gospodarcze  pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego .
 
2. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków , których przepustowość nie przekracza 5 m3  na dobę.
                                                     
§ 4
 Jeżeli na terenie nieruchomości istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca musi go zlikwidować.
                                                   
 §  5
Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności  wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie , zainstalowanie , użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.
 
     § 6
Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 
     § 7
Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie ; na podstawie złożonego wniosku i zawartego porozumienia  według wzorów stanowiących  załączniki nr : 1  i  nr: 2  do  uchwały
    2  Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 
  § 8
Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
 
  § 9
 Wnioski będą realizowane do dnia wyczerpania się środków  przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej .
W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi  w następnym roku kalendarzowym.
 
   § 10
Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo i wynosi 60% kosztu zakupu oczyszczalni, nie więcej jednak niż: 3 500.00 zł./brutto/
 1. W przypadku podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków mieszkalnych  maksymalną kwotę dofinansowania zwiększa się o 30 % w przeliczeniu na każdy przyłączony budynek
                                   
     § 11
              Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty sporządzenia, przez powołaną przez burmistrza
              komisję, protokołu zatwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  i likwidacji istniejącego zbiornika
              bezodpływowego na nieczystości ciekłe według wzoru stanowiącego załącznik Nr: 3 do uchwały.
             
     § 12
              1.  Dofinansowaniu nie podlegają:
 
              1/ przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach  dzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do
                  istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na których zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
              2/ koszty zakupu pojedynczych elementów składających się na  przydomową oczyszczalnię ścieków
              3/ koszty montażu
              4/ koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia 
 
               2.    Pod pojęciem „możliwość techniczna” należy rozumieć nie rozproszoną  lokalizację i względy ekonomiczne.
 
          § 13
               Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni wybudowanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
          § 14
                Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Błażowej.
 
           § 15
                Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
                                                                                
                                                                              Przewodniczący   Rady  Miejskiej
                                                                                     Jerzy Kocój
                                                       

 
                                         
                  Załącznik Nr: 2  do uchwały Nr: IV/16/2011
                                                  Rady Miejskiej w Błażowej z dnia: 27.01.2011 r.
                                                                    
                                                      
                                                      P O R O Z U M I E N I E    Nr: ........................ / ….                                                                              
 

 
    Zawarte w dniu: ......................................................pomiędzy Gminą Błażowa 
    reprezentowaną przez Burmistrza Błażowej ………………….. ….. ………................
    a Panem/ Panią .................................................................................................
    zamieszkałym/łą  w ...........................................................................................
    leg. się dowodem osobistym ........................................ nr ewid. .........................
    NIP  ..............................................Pesel:……………………………………….........
    będącym właścicielem zabudowanej nieruchomości, współwłaścicielem ,
     użytkownikiem  wieczystym* nr.ewid.działki………………obręb…………................
    zameldowanym w ..................................................... przy ul. .............................
    zwanym dalej posiadaczem.
                                                           §  1
 Posiadacz zobowiązuje się wybudować i eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków i zlikwidować istniejący zbiornik bezodpływowy na
nieczystości ciekłe * zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawem ochrony środowiska i Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Błażowa  uchwalonym przez Radę Miejską w Błażowej
                                                           
                                                          §  2
W oparciu o złożony wniosek , Gmina Błażowa zobowiązuje się do częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
                                                           § 3
 1. Posiadacz otrzyma częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup przydomowej  oczyszczalni ścieków  w wysokości  obliczonej na podstawie  § 10  Uchwały nr: IV/16/2011 Rady Miejskiej w Błażowej  z dnia 27.01.2011r. w  sprawie : regulaminu dofinansowania  przydomowych oczyszczalni ścieków  – po zakończeniu inwestycji i oddaniu instalacji do użytku.
 2. Zwrot wydatków , o którym mowa w ust.1 nastąpi w  terminie do 30 dni  od daty sporządzenia przez powołaną przez Burmistrza Komisję, protokołu potwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację istniejącego zbiornika
          bezodpływowego na nieczystości ciekłe.*
 
                                                            § 4
           Wszystkie zmiany przedmiotowego porozumienia mogą nastąpić za  zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem
           nieważności.
                                                            § 5
            W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia
             27.08.2009r. o finansach publicznych
                   
                                                           § 6
          Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 
 
             * niepotrzebne skreślić.
 
 
                                       Gmina Błażowa:                                               Posiadacz:

 
 
 
 
 

 
                                                Załącznik Nr: 1 Uchwały nr: IV/16/2011
                                                Rady Miejskiej w Błażowej z dnia: 27.01.2011 r.
 
 
 
                                                       Błażowa dnia : ...........................................
                                                        

 
Imię i nazwisko ................................................................................................
Adres zameldowania .........................................................................................
Nr telefonu........................................................................................................
Nr: dowodu osobistego.......................................................................................
Nr: PESEL .......................................................................................................
Nr: NIP ............................................................................................................
Nazwa Banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 
                                                                   Urząd Miejski w Błażowej
 
 
    W n i o s e k
 
Proszę o dofinansowanie w postaci częściowego zwrotu wydatków poniesionych przeze mnie na  budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków.

 
Określam :
 
 1. datę rozpoczęcia ..................................  oraz datę zakończenia inwestycji i
     oddania instalacji do użytku .........................................................................
2/  geodezyjne oznaczenie nieruchomości /obręb i nr działki/ na której będzie
     zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków ..........................................
    ........................................................................................................................
3/  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
     .........................................................................................................................
4/  obiekt budowlany, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
     oczyszczalnia ścieków
   ............................................................................................................................
   
  Informuję o:   
     1/ rodzaju /typie/ zakupionej przydomowej oczyszczalni ścieków
         ...............................................................................................................
     2/ przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków ...........................
       ..................................................................................................................
     3/  sposobie odprowadzania ścieków .........................................................
        ..................................................................................................................
     4/ sposobie likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na
         nieczystości ciekłe
         .................................................................................................................
         .................................................................................................................
         Oświadczam ,że :

 
 1. zapoznałem/am się z Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków  - uchwała Rady Miejskiej w Błażowej nr:  IV/16/2011 z dnia 27.01.2011r.
 2. nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 3. wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez powołaną przez Burmistrza Błażowej Komisję w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe *
      4 .dołączam do wniosku:
 1. dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Rzeszowskiemu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 2. pisemne oświadczenia inwestora dotyczące  nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie przez Starostę Rzeszowskiego,
          co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 1. mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczeniem oczyszczalni
 2. aktualny wypis księgi wieczystej potwierdzający własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, 
 3. pisemną zgodę współwłaścicieli , jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności.
 4. imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków.
 5. certyfikat lub aprobatę techniczna wykazująca ,że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji,
         użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska/ ważne w dniu zakupu oczyszczalni/
 1. końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.           

   * niepotrzebne skreślić
                    
             
 
      ………………………..                             / Podpis wnioskodawcy/
 
                                                    
                                                            Załącznik nr: 3 do Uchwały nr: IV/16/2011
                                                            Rady Miejskiej w B ł a ż o w e j
                                                            z dnia  27.01.2011r.
 
 
                                                  Błażowa. dnia: .............................................     
 
 

 
 
  P R O T O K Ó Ł
 
Potwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację  istniejącego zbiornika bezodpływowego
na nieczystości ciekłe *
 

 
na nieruchomości nr: ……………………… w ................................będącej własnością, współwłasnością, użytkownikiem wieczystym*
Pana/Pani ................................................................................................................................................................................
Pan/Pani .......................................................................   zgłosił/a do Urzędu Miejskiego w Błażowej zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe *
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu: ........................................................................................................................................
oraz na podstawie złożonych dokumentów ustala się co następuje:
 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
 
Powyższy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Błażowa na warunkach określonych w Porozumieniu Nr: ....................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 
 
 
Protokół spisano w obecności:
 
 
 
             Imię i nazwisko:                  Instytucja                    Podpis:
1..........................................      ..............................     ..........................
 
2. ........................................       .............................      ..........................
 
3. ........................................       ...............................     ..........................
 
4. .........................................      ...............................      ........................
 
5. .........................................      ...............................      ........................

 
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.