/
2022-01-22 06:03:07 |

Scalenie gruntów w Nowym Borku

Scalenie gruntów realizowane w ramach programu PROW 2014-2020

Obręb: Nowy Borek gm. Błażowa
 
Postępowanie scaleniowe gruntów wsi Nowy Borek gm. Błażowa wszczęte zostało postanowieniem Starosty Rzeszowskiego z dnia 08 stycznia 2016 roku znak: GN-II.6821.1.6.2016 na wniosek większości właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Do obszaru scalenia włączono grunty wsi Nowy Borek o łącznej pow. 1444, 3242 ha oraz działki nr 1095, 1096 i 1105 o łącznej pow. 0,7744 ha położone na terenie wsi Błażowa Dolna. Zatem łączny obszar scalenia wynosi 1445,0986 ha.
Z obszaru scalenia wyłączone zostały zwarte kompleksy Lasów Państwowych o pow. 97,9690 ha oraz kompleks Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o pow. 32,1908 ha.

Opracowano na podstawie:
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Nowy Borek, gm. Błażowa, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, 2016
 
W dniu 25 maja 2016 roku Starosta Rzeszowski wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o przyznanie pomocy na operację typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 05 października 2016 roku zawarto umowę pomiędzy Samorządem Województwa,  a Powiatem Rzeszowskim, w której to umowie na powyższe zadanie przyznano pomoc w wysokości 14 801 509,00 zł, stanowiącą 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 9 418 199,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Pozostałe koszty w wysokości  5 383 310,00 zł  pokryje budżet państwa.
Z powyższej kwoty 2 746 597,00 zł to koszty kwalifikowalne związane z pracami geodezyjnymi, natomiast kwota 6 671 602,00 zł to koszty kwalifikowalne przeznaczone na zagospodarowanie poscaleniowe.
 
Do wykonania prac terenowych upoważnione zostało Podkarpackie Biuro Geodezji  i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Przybliżony harmonogram prac z terminami ich realizacji przedstawia poniższa tabela:
 
Lp. Rodzaj prac Termin realizacji
1. Opracowanie założeń do projektu scalenia 30.11.2016
 
2.
Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia  30.11.2016
3. Badanie ksiąg wieczystych i porównanie ich zgodności danych z rejestrem ewidencji gruntów 30.11.2016
4. Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów 30.04.2017
5. Pomiar niezmiennych elementów projektu 31.10.2017
6. Szacunek gruntów, opracowanie rejestru przed scaleniem 15.12.2017
 
7.
Zebranie życzeń od uczestników scalenia w zakresie lokalizacji gruntów ekwiwalentnych oraz wyłożenie rejestru przed scaleniem  30.04.2018
8. Opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja 30.09.2018
9. Opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu 31.08.2019
10. Wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia na gruncie 31.08.2019
 11. Okazanie projektu scalenia, zebranie zastrzeżeń i ich rozpatrzenie, wprowadzenie zmian, przygotowanie danych do opracowania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów 31.08.2019
12. Sporządzenie opisów topograficznych osnowy realizacyjnej oraz skompletowanie operatu 15.12.2019
13. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, katastralnej w części dot. gruntów 15.12.2019
 14. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia  28.02.2020
 
 
Aktualne informacje dot. prowadzonego postępowania administracyjnego:
 
- wszczęcie postępowania scaleniowego – postanowienie Starosty Rzeszowskiego z dnia
  08 stycznia 2016 znak: GN-II.6821.1.6.2016, które odczytane zostało na zebraniu w dniu
  31 stycznia 2016 roku,
 
- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0900002/16 z dnia 05 października 2016
   roku,
 
- wyboru rady uczestników scalenia dokonano na zebraniu w dniu 30 października 2016 roku,
 
- do chwili obecnej zakończono i rozliczono 3 pierwsze czynności z w/w tabeli,
 
- w wyniku złożonych wniosków Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział
   Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie dokonał wpisów wzmianek o wszczęciu postępowania
   scaleniowego w księgach wieczystych, co powoduje, że obrót nieruchomościami na
   obszarze objętym scaleniem odbywał się będzie po uzyskaniu w tut. Urzędzie stosownego
   zaświadczenia,
 
- zakończona została w terenie kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów i stanu
  użytkowania oraz dokonano wyłożenia jej wyników w dniach od 14 listopada 2016 roku do
   01 grudnia 2016 roku. W sprawie tej Starosta Rzeszowski wyda decyzję klasyfikacyjną,
   na podstawie  której wprowadzone zostaną zmiany w operacie ewidencji gruntów (termin
   w tabeli).
 
Mapa rozłogu gospodarstw
Mapa studium władania
Mapa założeń do projektu scalenia gruntów
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.