/
2021-05-10 06:49:27 |

2020-02-06
Obrazek
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 - 2023
 
Informuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, stosownie do art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencję 2020 – 2023.
 
Informujemy, iż do 6 marca br. w Biurze Rady Miejskiej w Błażowej (pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Błażowej) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do sądu rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2020-2023.
 

 
Kto może zostać ławnikiem? (art. 158 § 1 - § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
 
Ławnikami nie mogą być (art. 159 § 1 - § 2 ustawy): 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin (art. 162 § 1 ustawy):
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników w rzeszowskich sądach dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można znaleźć:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błażowej:
http://www.bip.blazowa.com.pl/,
http://bip.blazowa.com.pl/index.php?page=position.php&id=998&grp=10,
– na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl, zakładka Ministerstwo → sądy powszechne), 
–  Biurze Rady Miejskiej w Błażowej (pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Błażowej), Pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa.
– w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Błażowej, Pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (art. 162 ustawy): 
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej       (Dz. U. z 2017 r., poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 
- Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
- Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
- Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
- Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
- Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
 Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot go zgłaszający lub sam kandydat powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni.   
Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) tekst działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy– http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010981070 ,
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111210693
Kartę wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej w Błażowej (pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Błażowej, Pl. Jana Pawła II 1,36-030 Błażowa – osobiście (w godzinach pracy urzędu) lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce).
Szczegółowe informacji i wszelkie wyjaśnienia dotyczące naboru ławników można uzyskać pod numerami telefonu: 17 2297 119 w. 35 lub 28.

 

Czytano: 8879 razy
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.