/
2018-05-27 11:38:21 |

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków
2017-07-04
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje
1. Termin składania wniosków: od 14 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r. 
2. Miejsce składania wniosków: „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30. 
3. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznes planem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).
4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:
Refundacja w wysokości nie wyższej niż 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)., maksymalna wysokość pomocy, o jaką może ubiegać się wnioskodawca wynosi maksymalnie 500 000,00 zł.
5. Zakres tematyczny operacji:
Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.2.1 Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).
6. Limit środków dostępnych w naborze:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 500 000, 00 zł.
7. Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego, określonego w lokalnych kryteriach wyboru, czyli 20 pkt,
Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz treścią Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność  na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie wsparcia, są organizacje pozarządowe (NGO), które spełniają warunki przyznania wsparcia jak dla osób prawnych zgodnie z § 3. Ust. 1 punkt 2 w/w rozporządzenia. 
8. Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 40 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 20 pkt.
9. Wymagane dokumenty 
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze.
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:
1) formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”
3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
4) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, dostępne są na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” – www.liderds.ostnet.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.
 -Formularz wniosku o przyznanie pomocy- wersja 2z (pdf.)
 -Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja  2z (excel)
 -Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 -Biznes plan- wersja 2 z (pdf.)
 -Biznes plan – wersja 2z (Word)
 -Biznes plan- tabele finansowe (Excel)
 -Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu
 -Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (Excel)
 -Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)
 -Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 
 -Umowa o przyznanie pomocy - wersja 4z (pdf)
 -Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji(pdf)
 -Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pdf)
 -Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf)
 -Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1020)
 -Formularz wniosku o płatność - wersja 2z(Excel)
 -Formularz wniosku o płatność  - wersja 2z(pdf.)
 -Sprawozdanie z realizacji biznesplanu- przykładowy wzór
 -Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z biznesplanu
 -Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
 -Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego
 -Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022
 -Procedura wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami
11. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 2. Załącznik nr 2 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego
 

 

Czytano: 2191 razy
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.