/
2021-12-03 18:31:58 |

Aktualności

Obrazek
INFORMACJA BURMISTRZA BŁAŻOWEJ
 
W związku z zakończonym scaleniem gruntów w obrębie Nowy Borek, zatwierdzonym decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 30.06.2020 roku, nr GN-II.6821.1.6.2016 i utrzymującą ją w mocy decyzją Wojewody Rzeszowskiego z dnia 29.03.2021 roku nr GK-II.7213.34.2020 właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębie objętym scaleniem przysługuje tzw. ulga scaleniowa.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Ulga udzielana jest na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie ulgi;
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenie o pomocy de minimis;
  • oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Błażowej pokój  Nr 6 w terminie do 31.12.2021 r.

Druki do wypełnienia dostępne są także u sołtysa miejscowości Nowy Borek.

Pliki do pobrania
• Wniosek o ulgę z tytułu scalenia
• Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
• Oswiadczenie o pomocy de minimis
• Oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa 

W związku z otrzymaną dotacją w wysokości 94.788, 00 zł.  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, projektem zostało objęte większość szkół z terenu Gmina Błażowa.
Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, zabytków kultury i historii, środowiska przyrodniczego, osiągnięć naukowych oraz tradycji. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Obrazek
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej
 
Burmistrz Błażowej informuje o utworzeniu  Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” oraz o ważnych zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r(więcej informacji na ten temat w dołączonym pliku "Ważne zmiany w gospodarce odpadami od 2022.01.01.pdf").
W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Błażowa są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Błażowej w pokoju nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

- Ważne zmiany w gospodarce odpadami od 2022.01.01
- Wzór wypełnionej deklaracji
- Deklaracja odpady komunalne
- Oświadczenie odpady komunalne
- Zgoda na komunikację SMS

Regulamin Serwisu informacyjnego Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni"
dostępny jest "tutaj".
Obrazek LGD – Lider Dolina Strugu ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. projektowych.

Szczegółowe infornacje na stronie: liderds.ostnet.pl   
Obrazek Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”,  zrodziła się w 2015 roku, we współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miododajnych w celu ochrony bioróżnorodności naszego środowiska. W ciągu siedmiu lat w ramach kampanii posadzonych zostało 45 tys. szt. drzew i krzewów, które z biegiem czasu stanowią cenny pożytek dla owadów zapylających. Na ten cel przeznaczonych zostało  ok. 600 tys. złotych. Jak co roku Gmina Błażowa bierze czynny udział w tej inicjatywie przyczyniając się do poprawy bioróżnorodności oraz wpływu na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. W bieżącym roku zostało wysadzonych 50 sztuk drzew i krzewów miododajnych na punkcie widokowym w Kąkolówce.
 
Obrazek

W ramach  treningu, w dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona  głośna  próba uruchomienia systemów alarmowych na    terenie gminy.
W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
    1) godz. 11.00 - akustyczny sygnał (modulowany w okresie trzech minut) – „ogłoszenie alarmu”;
    2) godz. 11.15 - akustyczny sygnał (ciągły w okresie trzech minut) – „odwołanie alarmu”
 Sygnały zostaną wyemitowane zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
 
PROSZĘ NIE REAGOWAĆ W WYŻEJ WYMIENIONYCH GODZINACH NA EMITOWANE SYGNAŁY!
Obrazek Zgodnie  z  Wytycznymi Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 stycznia  2021 roku w sprawie szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa podkarpackiego w 2021r.,Planem Szkolenia Obronnego w Urzędzie Miejskim w 2021 roku. oraz Zarządzenie nr 279/O/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 1 września  2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego, w dniu 29.10.2021r. odbyło się Gminne Ćwiczenie Obronne pk. „BŁAŻOWA 21” na temat: „Zrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.”
 
więcej
Obrazek OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2021/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw, organizację imprez oraz inwestycję w infrastrukturę turystyczną”

Szczegóły tutaj

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.